เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 Homepage
  Back to Homepage
  Visitor Counter

Loading..

1.ประวัติที่มาจังหวัดนครนายก History of Nakhon Nayok Province

จังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 ด้านอุตุนิยมวิทยาจัดอยู่ในภาคตะวันออ
Nakhon Nayok Province is One province in the central region of Thailand was last established by the Samut Prakan Province Act, Nonthaburi Province, Samut Sakhon Province and Nakhon Nayok Province in 1946, which came into force since 9 November 1946. Meteorology is here.In the east
 
Image result for อำเภอ แผนที่ นครนายก
 
สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองสมัยทวารวดี มีหลักฐานแนวกำแพงเนินดินและสันคูอยู่ที่ตำบลดงละคร แต่นครนายกนั้นปรากฏหลักฐานในสมัยอยุธยาเป็นเมืองหน้าด่านทางทิศตะวันออกในสมัยพระเจ้าอู่ทอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2437 รัชกาลที่ 5 ทรงจัดลักษณะการปกครองโดยแบ่งเป็นมณฑล นครนายกได้เข้าไปอยู่ในเขตมณฑลปราจีนบุรีจนเมื่อปี พ.ศ. 2445 ทรงเลิกธรรมเนียมการมีเจ้าครองเมืองและให้มีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นแทน ในช่วง พ.ศ. 2486-2489 นครนายกได้โอนไปรวมกับจังหวัดปราจีนบุรีและสระบุรี หลังจากนั้นจึงแยกเป็นจังหวัดอิสระ
Assume that it was a city in the Dvaravati period. There is evidence of a line of walls, mounds and ridges in the Dong Plong district.But Nakhon Nayok appeared as evidence in the Ayutthaya period as a frontier town in the east during the reign of King U Thong. Later, in the year 2437, King Rama V organized the administrative features divided into counties.
Nakhon Nayok was in Prachinburi province until 2445 B.E., abolished the rule of governor and appointed the governor to replace it during 1943-1946.Nakhon Nayok was transferred to merge with Prachinburi and Saraburi provinces. Afterwards, it separated into independent provinces.


จังหวัดนครนายก ระหว่างปี พ.ศ. 2382 - 2386 ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีชาวต่างประเทศคือ บาทหลวงปาเลอกัวซ์ และ ดาเวนพอร์ท เดินทางมาถึงเมืองนครนายก และได้บันทึกว่า เมืองนครนายกมีพลเมืองประมาณ 5,000 คน ส่วนมากเป็นชาวลาว และมีชาวสยามอยู่ด้วย ราษฎรประกอบอาชีพในการปลูกข้าวและหาของป่าส่งไปขายที่กรุงเทพ
Nakhon Nayok province between the years 1839 - 2386, the end of the reign of King Nang Klao. And the beginning of the reign of King Mongkut There are foreigners Pastors Palais Rodriguez and Davenport arrived in Nakhon Nayok. And recorded that Nakhon Nayok has approximately 5,000 citizens, most of them Laos. And there are Siamese people as well The people work in rice planting and forest searching for sale in Bangkok.

ที่มาของชื่อนครนายกนั้นไม่ชัดเจนทางประวัติศาสตร์ แนวคิดหลักของที่มาของชื่อมีดังนี้
  • จังหวัดนครนายกเดิมชื่อบ้านนาแต่ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดนครนายก ในสมัยกรุงศรีอยุธยาดินแดนของนครนายกเป็นป่ารกชัฏ เป็นที่ดอนทำนา หรือทำการเพาะปลูกอะไรไม่ค่อยได้ผล มีไข้ป่าชุกชุมผู้คนจึงพากันอพยพไปอยู่ที่อื่นจนกลายเป็นเมืองร้าง ต่อมาพระมหากษัตริย์ทรงทราบความเดือดร้อนของชาวเมืองจึงโปรดให้ยกเลิกภาษีค่านา เพื่อจูงใจให้ชาวเมืองอยู่ที่เดิมทำให้มีคนอพยพมาอยู่เพิ่มมากขึ้นจนเป็นชุมชนใหญ่ และเรียกเมืองนี้จนติดปากว่า เมืองนา-ยก ภายหลังจึงกลายเป็นนครนายกจนทุกวันนี้
  • สมัยก่อนรัชกาลที่ 5 การปกครองส่วนภูมิภาคถูกแบ่งเป็นสมุหนายกและสมุหกลาโหม โดยสมุหกลาโหมปกครองทั้งฝ่ายพลเรือนและทหารในหัวเมืองด้านใต้ และสมุหนายกปกครองทั้งฝ่ายพลเรือนและทหารในหัวเมืองด้านเหนือ พื้นที่เดิมของจังหวัดนครานายกนั้นเป็นพื้นที่ที่เคยอยู่สังกัดกับสมุหกลาโหมแต่ถายหลังถูกโอนให้อยู่ภายใต้การดูแลของสมุหนายก พื้นที่ตรงนี้จึงได้ชื่อว่านครนายกนับแต่นั้นเป็นต้นมา
 
The origin of the Nakhon Nayok name is unclear in history. The main concepts of the origin of the name are as follows
  • Nakhon Nayok Province, formerly known as Ban Na But later changed its name to Nakhon Nayok Province in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province to a cluttered forest that used to farm or cultivate land Until it became an abandoned town.Later, the King knew the suffering of the people so please cancel the rice tax.In order to motivate the people of the city to stay in the same place, causing more and more immigrants to become a large community And called this city until the name of Na-Yok later became Nakhon Nayok to this day.
  • In the olden reign of Rama 5, regional administration was divided into collective and collective. In which the civil and military governing authorities in the southern districts And the entire civilian and military administration in the northern districts.The original area of ​​Nakara Prime Province was an area that was previously under the jurisdiction of the Sawaslamhom.But the latter was transferred to be under the supervision of the natives This area was therefore named Nakhon Nayok ever since.
     
    
     

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.