เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 Free Databases
  Back to Homepage

Please choose category and enter text to search from

Category to search
Online books search Online Databases Interesting Websites Other Websites
Enter text to search
Back

No.Category Name
Online books search สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://injan.kmitnb.ac.th/search
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ สื่อสารสนเทศของสำนักหอสมุด
Visit 81 times : Report dead link
Online books search สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
http://www.lib.mut.ac.th/cataloguing/index.asp
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ ของ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Visit 62 times : Report dead link
Online books search สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
http://lib.sau.ac.th/opac/
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรม หนังสื วารสาร ดัชนีวารสาร ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
Visit 65 times : Report dead link
Online books search โครงการสหบรรณานุกรม (Union Catalog)
http://www.tlc.or.th
โครงการสร้างฐานข้อมูลร่วมกันโดยความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสมาชิก
Visit 79 times : Report dead link
Online books search สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
http://202.28.16.20
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ วารสาร และดัชนีวารสาร (iPAC) ของห้องสมุด
Visit 59 times : Report dead link
Online books search ห้องสมุดธรรมะออนไลน์
http://www.dhammaonlinelibrary.com
ให้บริการสืบค้นข้อมูลสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ อิเล็คทรอนิคส์ที่เกี่ยวกับธรรมะและพุทธศาสนาออนไลน์
Visit 123 times : Report dead link
Online books search ฐานข้อมูลห้องสมุดของทบวงมหาวิทยาลัย
http://library.mua.go.th/elib
ฐานข้อมูลห้องสมุดของทบวงมหาวิทยาลัย (Electronic Library on Web) ให้บริการค้นหารายการหนังสือ
Visit 81 times : Report dead link
Online books search ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
http://elib.fda.moph.go.th/elib/cgi-bin/opacexe.exe?op=gsf&frm=kwdschex&lang=1&db=main&pat=&cat=&ski
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ วารสาร และบทความวารสารของห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Visit 44 times : Report dead link
Online Databases ฐานข้อมูลงานวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.chula.ac.th/research
ข้อมูล กิจการวิจัย ทุนวิจัย รางวัลวิจัย สถาบันวิจัยต่าง ๆ และสืบค้นข้อมูลวิจัย
Visit 98 times : Report dead link
Online Databases ฐานข้อมูลวิจัยไทย
http://www.thairesearch.in.th
รวบรวมผลงานวิจัยของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนรวมทั้งให้บริการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต
Visit 83 times : Report dead link
Online Databases สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
http://www.trf.or.th/research
รวบรวมงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยแบ่งงานวิจัยออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ
Visit 61 times : Report dead link
Online Databases รีเสิร์ชเชอร์
http://www.researchers.in.th
เว็บไซต์ของ สกว.ฝ่ายวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยในประเทศไทย
Visit 71 times : Report dead link
Online Databases วิทยานิพนธ์ไทย
http://server2.tiac.or.th/thesis/form.htm
ฐานข้อมูลสำหรับสืบค้นวิทยานิพนธ์ไทย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Visit 67 times : Report dead link
Online Databases ศูนย์ความรู้งานวิจัยการเกษตร
http://kmag.ku.ac.th
ศูนย์ความรู้งานวิจัยการเกษตร เป็นศูนย์รวมฐานข้อมูลผลการวิจัย งานวิจัยด้านการเกษตร
Visit 63 times : Report dead link
Online Databases สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.chula.ac.th/institute/eric/
แจ้งข่าวสาร การอบรม สัมมนาของสถาบัน อ่านบทความด้านสิ่งแวดล้อม บทความวารสารวิจัย สภาวะแวดล้อม
Visit 60 times : Report dead link
Online Databases ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย สำนักวิทยบริการ มมส.
http://www.library.msu.ac.th/interface/singlemarc/_search/thesis/
ประกอบด้วยข้อมูล วิทยานิพนธ์และงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในรูปบรรณานุกรมและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
Visit 64 times : Report dead link
Online Databases สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการ มมส.
http://www.library.msu.ac.th/interface/singlemarc/_search/media/
ประกอบด้วย ทรัพยากรสื่อประเภทต่างๆ ที่ให้บริการในสำนักวิทยบริการ
Visit 61 times : Report dead link
Other Websites กรีนพีซ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
http://www.greenpeacesoutheastasia.org/
องค์กรที่ดำเนินงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
Visit 58 times : Report dead link
Other Websites กรีนพีซ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ไทย)
http://www.greenpeace.org/seasia/th
เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นอิสระ ในเว็บไซต์ แสดงข้อมูลประวัติ งานรณรงค์
Visit 59 times : Report dead link
Online Databases TU Digital collections
http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/
ประกอบด้วยข้อมูล วิทยานิพนธ์และงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในรูปบรรณานุกรมและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
Visit 12 times : Report dead link
  1 2 [2]   [Displaying 20/40 ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.